Opvanggezinnen

Opvanggezinnen (10)

login

Deze pagina is enkel voor geregistreerde onthaalouders. Heb je een probleem met je login? Contacteer je dienstverantwoordelijke.

De dienst voor opvanggezinnen groepeert een aantal gezins- en groepsopvangen in de regio Veurne, De Panne, Alveringem en hun deelgemeentes.

Deze onthaalouders staan thuis in voor de opvang van kinderen tot schoolleeftijd en/of kinderen tot 12 jaar op schoolvrije momenten.

De opvanggezinnen bieden de kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een familiale sfeer. 

 

 

Aanmelding:

Als u uw kindje wil inschrijven bij één van onze onthaalouders in Veurne, Adinkerke of Alveringem, kan u hiervoor een aanvraag doen via deze link of via 058 31 36 38. Dan wordt er nagekeken of er een plaatsje beschikbaar is. Er wordt hierbij rekening gehouden met de officiële bezetting per onthaalouder. Bij aanvraag geeft u volgende zaken door:

  • Vanaf wanneer heeft u opvang nodig
  • Voor hoeveel dagen heeft u opvang nodig
  • Wenst u een vast of een variabel opvangplan

De ouders kunnen zelf kiezen binnen welke gezins-/groepsopvang ze hun kind wensen in te schrijven. Na de eerste aanmelding (opvangvraag) bezorgt de administratief verantwoordelijke aan de ouders een lijst met opvanglocaties die aan hun vraag voldoen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het gevraagde opvangplan, opvanguren en gevraagde regio.

 

Tijdens een bezoek aan de opvanglocatie kunnen de ouders alle aspecten van de toekomstige opvang bespreken met de onthaalouder. Wanneer de ouders wensen in te schrijven, laten ze dit zo snel mogelijk weten aan de onthaalouder. Daarna nemen de ouders terug contact op met de administratief verantwoordelijke om de plaats voorlopig te reserveren en om een afspraak vast te leggen voor de inschrijving.

 

Inschrijving:

De plaats is pas verzekerd na de inschrijving (opmaak overeenkomst) en de betaling van de reservatievergoeding.

De reservatievergoeding bedraagt €50 of €250, afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen.
Gelieve het meest recente aanslagbiljet (van beide partners) mee te brengen tijdens de inschrijving.

De reservatievergoedingen worden bijgehouden op een rekening van de VZW VKV.

 

Start van de opvang:

Ongeveer één maand voor de start van de opvang dienen de ouders een afspraak te regelen met de administratief verantwoordelijke. Tijdens dit gesprek wordt de inlichtingenfiche – kind ingevuld, het attest inkomenstarief afgegeven of aangemaakt en worden vragen omtrent het huishoudelijk reglement beantwoord.

Daarna wordt er verwacht dat de ouders langsgaan bij de kinderbegeleider om de (afgestempelde) inlichtingenfiche – kind af te geven. Tijdens dit gesprek kunnen verdere praktische afspraken gemaakt worden, zoals wendagen, breng- en haaluren, benodigd materiaal, …

 

vzw VKV is erkend door Kind & Gezin als IKG (=inkomstengerelateerde) instelling. Ouders betalen bij ons een dagtarief, aangepast aan het gezinsinkomen.

 

De prijs die u moet betalen (inkomenstarief) wordt automatisch berekend aan de hand van de gezinsgegevens zoals bekend bij FOD Financiën en FOD sociale zaken.

 

Een volle dag opvang (meer dan 5 uur) kost 100% van de dagprijs.

Een halve dag opvang (minder dan 5 uur) kost 60% van de dagprijs.

Een derde dag opvang (minder dan 3 uur) kost 40% van de dagprijs,
Derde dag kan enkel bij kinderen die voltijds naar school gaan.

Een lange dag opvang (langer dan 11 uur) kost 160% van de dagprijs.

 

Het inkomenstarief dekt het geheel der verblijfkosten met uitzondering van fles- en dieetvoeding, afvalverwerking en eventuele extra kosten.

 

De kosten voor kinderopvang zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Ieder jaar kan hiertoe een fiscaal attest bekomen worden. Voor meer info hieromtrent kan u zich wenden tot uw regionale belastingkantoor.

 

Het berekenen van uw inkomenstarief dient u zelf te doen via https://mijn.kindengezin.be/home één maand voor de start van de opvang (Handleiding). Registreren en aanmelden op uw persoonlijke Kind & Gezin pagina gebeurt met uw EID-kaart of via de Itsme-app.  Het verkregen attest dient aan de opvang bezorgd te worden voor de eerste opvangdag. Dit kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ter info: indien u graag op voorhand reeds wil weten hoeveel uw dagprijs ongeveer zal zijn, dan kunt u steeds een simulatie maken via https://mijn.kindengezin.be/home

 

 

De dienst opvanggezinnen richt zich op kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan. 

Enkele onthaalouders richten zich (ook) op kinderen tot de middelbare schoolleeftijd buiten de schooluren.

 

We beschikken hiervoor over onthaalouders en professionele medewerkers die hen ondersteunen met oog op het aanbieden van optimale ontplooiingskansen aan de kinderen.

  

Ieder kind is welkom, ongeacht de etnische afkomst en de levensbeschouwelijke of politieke overtuiging van de ouders.

 

  

Wij staan open om kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen. Deze kinderen krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. Op deze manier staan wij garant voor 'inclusieve opvang'.

Om een kind met specifieke zorg op te vangen, wordt voor de start van de opvang in dialoog getreden met de ouders en de onthaalouder zodat alle partijen duidelijk weten wat van elkaar verwacht wordt in functie van de zorg voor het kind. 

Algemeen: 

Onze dienst voor opvanggezinnen wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

Wenbeleid:

Vanuit de dienst opvanggezinnen raden we aan om voor de start van de opvang uw kind reeds een aantal keren te laten wennen in de gezins-/groepsopvang. Dit om volgende redenen: ter preventie van wiegendood, zodat uw kindje geleidelijk aan de opvang kan wennen, zodat de onthaalouder uw kind en uw gezin kan leren kennen.
Wenmomenten worden geregeld in samenspraak met de onthaalouder. Dit kan een kort bezoek met de ouders zijn en later een aantal uurtjes alleen. De wenmomenten vinden nooit meer dan 1 maand voor de effectieve opvang plaats.

 

Huisbezoeken:

De verantwoordelijke van de dienst voor opvanggezinnen waarborgt een voldoende permanente begeleiding van de aangesloten onthaalouders en de opgevangen kinderen. Niet alle onthaalouders worden echter met dezelfde frequentie bezocht. Startende onthaalouders zullen bijvoorbeeld vaker bezocht worden dan onthaalouders die al jaren aangesloten zijn bij de dienst en over een ruime ervaring beschikken. We streven naar een planning van huisbezoeken volgens individuele noodwendigheid. Wel streven we ernaar dat een zekere regelmaat van de huisbezoeken gehandhaafd blijft zodat alle begeleidingsaspecten, waarbij de aandacht voor de ontwikkeling van een kind in belangrijke mate deel uitmaakt, systematisch opgevolgd kunnen worden. Deze huisbezoeken zijn ook de momenten bij uitstek waar de onthaalouder haar vragen of ideeën kan bespreken met de dienstverantwoordelijke. Andere terugkerende gesprekken zijn veiligheidscontrole, orde en netheid, crisisprocedure,...

 

Vormingen:

De dienst voor opvanggezinnen biedt een jaarlijks vormingspakket aan dat zo veel mogelijk rekening houdt met vastgestelde noden en behoeften die tijdens de huisbezoeken werden vastgesteld. Dit garandeert dat onze onthaalouders op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen die op het vlak van kinderopvang plaatsvinden.

Een aantal van de aangeboden vormingen worden ook opengesteld voor de ouders. Indien u hiervoor interesse hebt, kan u dit laten weten aan de onthaalouder of rechtstreeks aan de dienstverantwoordelijke.

 

Verder garanderen wij dat de vergoedingen voor geleverde prestaties waarop de onthaalouders recht hebben correct en stipt worden uitbetaald. Tevens zullen wij hen waar mogelijk allerhande ondersteuning van materiële en immateriële aard bieden, alsook zoveel mogelijk hun belangen bij de verschillende overheden verdedigen.

 

De dienst voor opvanggezinnen is elke werkdag telefonisch bereikbaar,
van 8u00 tot 18u30 via 058 31 36 38.

 

De dienst sluit gemiddeld 2 of 3 weken in de zomervakantie, rond de kerstperiode en - afhankelijk van hoe de eindejaarsperiode valt - in een andere schoolvakantie.

Onze sluitingskalender wordt jaarlijks bekend gemaakt via de website (sluitingskalender kinderdagverblijf 't Sporrewaan).

 

De openingsuren en -dagen bij het opvanggezin worden door de individuele onthaalouder zelf bepaald. 

 

De dienst voor opvanggezinnen Veurne – Alveringem beschikt over 150 plaatsen, verspreid over 25 opvanggezinnen.

 

Capaciteit:
Afhankelijk van de beschikbare ruimte, de keuze van de onthaalouder(s) en de draagkracht van de onthaalouder(s) wordt de vergunning bepaald.

  • Binnen de gezinsopvang kan er een vergunning zijn voor maximum 8 aanwezige kinderen.
    Gemiddeld worden er maximaal 4 voltijdse kinderen op kwartaalbasis ingeschreven (bezetting).
  • Binnen de groepsopvang (samenwerkende onthaalouders) is er een vergunning voor meer dan 8 kinderen. De vergunning is meestal voor 14 of 18 aanwezige kinderen.

Meer informatie hieromtrent kan je verkrijgen via de dienstverantwoordelijke.
Zij geeft u uitgebreidere informatie over de werking van de dienst en tipt welke opvanggezinnen kunnen beantwoorden aan uw noden.

 

Ieder kind is welkom, ongeacht de etnische afkomst of overtuiging van de ouders. Wij staan ook open om kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen.

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top