Pedagogische visie De Kadees

De buitenschoolse kinderopvang wil optimale kansen bieden aan elk kind in de opvang. Dit betekent dat we rekening houden met wat uw kind aankan.


Kinderen met specifieke noden, zoals kinderen met een beperking en kinderen uit kansarme gezinnen krijgen de juiste zorg en aandacht. Uw kind moet zich in de groep (psychisch) en in de opvangruimtes (fysisch) veilig kunnen voelen.


Opvang in grote groepen wordt vermeden. Kinderen worden opgedeeld in subgroepen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met de spontane voorkeur van de kinderen voor één of andere groep. We werken regelmatig met leeftijd gemengde groepen, omdat dit de sociale ontplooiing van de kinderen ten goede komt.


Op woensdagnamiddag is er een spelaanbod. We zorgen dat dit gevarieerd is en zich richt naar de verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen er vrij aan deelnemen en kunnen eveneens kiezen welk thema met bijhorend spel zij wensen uit te voeren. 


Te allen tijde wordt het spelaanbod ingekleed in verschillende thema’s, dit zowel op woensdagnamiddagen als in vakanties.

 

In vakantieperiodes is er keuze tussen de reguliere kadeewerking of kampjes. In de kampjes wordt met een groepje van ongeveer 14 kinderen intensief een week samengespeeld en gewerkt rond een bepaald thema. De kampjes vinden meestal op een nabije locatie plaats, bv. in de kleuterschool 't Regenboogje of de polyvalente ruimte van kinderdagverblijf 't Sporrewaan.


Er is spelmateriaal aanwezig in de opvang zowel voor kleuters, als voor de kinderen uit de lagere school. Het materiaal is veilig en verantwoord voor deze doelgroep.


We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun voorkeuren. We stimuleren de kinderen om zelf initiatief te nemen.


De begeleiding gaat hartelijk en warm met de kinderen om. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt.

 

Meer informatie hierover kunt u mondeling bij de coördinator krijgen.

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top